Ve starověkém světě byla velká Cheopsova pyramida zařazena mezi 7 divů světa. Není tomu tak dlouho, co stále držela titul největší dochované stavby světa. Ovšem dnešní globální svět zná nejen pyramidy v Egyptě, ale také v Asii a v Americe. A tento dnešní pohled zcela mění známý a již zastaralý fakt, jelikož dovoluje porovnávat a posuzovat všechny pyramidální stavby světa. V tomto měřítku pak největší pyramidy světa neleží nikde ve „starém“ známém světě starověku.

Mezi nejslavnější pyramidové stavby patří jistě egyptské pyramidy ležící v dnešním Egyptě nedaleko Nilu. Známé jsou též pyramidové stavby jižně odsud, z dnešního Súdánu. Pyramidy byly ale znakem stavitelství mnoha civilizací po celém světě. Známé pyramidové stavby leží i v Asii, v dnešní Číně, ale také na americkém kontinentu. Pyramidy tak nalezneme ve všech třech částech amerického kontinentu. V Severní Americe podél řeky Mississippi, v Jižní Americe v oblasti Peru a ve Střední Americe, kterou reprezentuje především civilizace Mayů, ale i další, dnes již neznámé civilizace.

Po dlouhou dobu byla za největší pyramidu bez pochyby považována velká pyramida v Gíze. Konkrétně se jedná o Cheopsovu pyramidu, nazývanou též jako Chufuovu nebo Velkou pyramidu. Tato kolosální stavba dosahuje dnes výšky necelých 139 m, přičemž její původní výška byla asi o 9 metrů vyšší. Délka jedné její strany základy činí cca 230 m, ovšem původně to bylo o zhruba 9 metrů více.  Stavba vznikla jako hrobka egyptského faraona Chufua zhruba před rokem 2500 př. n. l. Ač již dnes není v globálním měřítku brána jako největší pyramida světa, nic ji nevezme, že se mezi velikány jedná o první a tím nejstarší takto obrovskou pyramidu světa.

Nějakou dobu se spekulovalo o obrovské pyramidě v Bosně a Hercegovině. Zdejší amatérský archeolog prohlašoval, že dnešní kopec Visočica byl původně pyramidou dosahující výšky asi 220 m. Toto tvrzení však jednoznačně vyvrátili archeologové a další odborníci, kteří jednoznačně označili vrch Visočica za přírodní útvar bez zásahu člověka. Evropský kontinent tak o možný prim nadobro přišel.

Ač i pyramidální stavby v Číně dosahují značných rozměrů, největší pyramidy se nenacházejí v Asii, ale na americkém kontinentě. Konkrétně se jedná o velkolepé pyramidální stavitelství, které rozvíjeli civilizace ve střední části kontinentu, v oblasti tzv. Mezoameriky.

Mezi největší pyramidy zde patří například obrovská pyramida Slunce ve známém městě Tenotichuacán. Její výška činí zhruba 70 metrů a délka jedné strany její základny činí asi 235 metrů. Svou mohutností tak již vzdoruje velké pyramidě v Gíze. Jedná se o největší pyramidu města, ovšem ani zdaleka ne kontinentu.

Nejmohutnější stavbou nového světa je bezpochyby velká pyramida ve městě Chochula. Dnes vypadá jako velký kopec, na jehož vrcholu se vypíná kostel, symbol španělské conquisty. Ovšem archeologický výzkum zde odhalil, že se původně jednalo o obrovskou pyramidální stavbu, která byla španělskými conquistadory záměrně pobořena a proměněna zdánlivě na pouhou přírodní dominantu. Délka základny velké pyramidy v Chochule činí asi 450 metrů, čímž zdaleka přesahuje rozměry Velké pyramidy v Egyptě. Jednalo se skutečně o monumentální stupňovitou pyramidu, která však nevznikla v jedné stavebně etapě, ale tím, že byly starší a menší pyramidy zastavovány novými, rozměrnějšími pyramidami, symboly obnovy. Tato kolosální stavba tak pochází až z prvních století našeho letopočtu. Její maximální výška však činila asi jen 75 metrů. Ač se tedy jedná o největší pyramidu světa v měřítku mohutnosti, nejvyšší stále zůstávají pyramidy v Egyptě, jako Cheopsova či Rachefova pyramida, které zdaleka přesahují výšku 100 metrů.

Výzkumy v mayské oblasti však odhalily velké skryté tajemství. Mayské pyramidální stavitelství dosahovalo největší monumentality v tzv. předklasickém období. V této době byl největší centrem oblasti městský stát El Mirador v dnešní Guatemale. Období jeho rozkvětu spadá přibližně do let 300 př. n. l. až 150 n. l. Obsahoval více než stovku pyramidálních staveb a dva velké pyramidální komplexy. Největší z nich zvaný jako La Danta. Jedná se v podstatě o různě vysoké stupňovité platformy a plošiny, které mají pyramidální charakter. Tvoří náměstí, shromaždiště, základy pro chrámy i samotné větší či menší pyramidy komplexu. Výstavba celého komplexu byla opět dílem různých přestaveb v rámci několika staletí. Největší pyramida zde má základnu 330 x 200 metrů. Pokud se do její výšky započítá základová platforma i celá plošina komplexu, činila by původní celková výška této pyramidy přibližně 170 metrů. To z ní dělá největší i nejvyšší pyramidální stavbu celého světa. Stejně tak ukazuje fakt, že největší pyramidy světa co do počtu objektů leží právě na americkém kontinentě, konkrétně v oblasti Mezoameriky.

Článek převzat z www: veda-a-technika.eurozpravy.cz